Församlingens grund

Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt. Den firar gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vittnar om sin tro i ord och handling på den plats där den verkar.Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Guds kyrka är till för alla människor. Församlingen är byggd på apostlarnas grund, given i Bibeln. Guds ord är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet.Den grundläggande identiteten har den kristna församlingen gemensamt med den världsvida kyrkan genom bekännelse till Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Den kristna enheten är enligt Bibeln ett av församlingens kännemärken. Församlingen är angelägen om att gestalta och bevara enheten och därigenom motverka alla tendenser till splittring (Ef. 4:3).Nya Testamentet beskriver församlingen även med andra bilder:

·   grenar som hör ihop med vinstocken (Joh. 15-1:10);

·   levande stenar i ett husbygge (Ef. 2:20-22);

·   ett Guds eget folk (1 Petr. 2:10);

·   de som hör till Vägen (Apg. 9:2).

Församlingen är kallad att synliggöra Guds vilja med mänskligheten. Därför bör mångfalden göras tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor, får komma till sin rätt. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

Dessa  kännetecken önskar vi skall prägla vår gemenskap

Stödjande och delegerande ledarskap
En av de viktigaste ledaruppgifterna är att stödja, motivera och träna medlemmarna till att bli det Gud har tänkt, Ef 4:12-13. Alla medlemmar har gemensamt ansvar för församlingens visioner.

Gåvobaserad verksamhet
Gud har utrustat alla kristna med gåvor – både andliga och praktiska, Ef 4:11.Vårt församlingsliv fungerar bäst och blir mest glädjerikt när alla fungerar i uppgifter som de har motivation, gåva och intresse för. Huvuduppgiften blir då inte att bara hålla igång en på förhand given verksamhet.

Hängiven andlighet
Församlingen eftersträvar en andlig atmosfär, som gör att vi lever ut vår tro med glädje och entusiasm, Apg 2:46-47.

Funktionella strukturer
Församlingen vill skapa strukturer och programformer, som är anpassade efter behovet och den rådande situationen, och som är funktionella i förhållande till sin uppgift.

Inspirerande gudstjänster
Församlingen bejakar och uppmuntrar olika gudstjänstformer. Det viktigaste är att gudstjänsten utformas till ett inspirerande möte med Gud och människor. Där hämtas kraft i lovsång till Guds ära, i bön, bekännelse och förlåtelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön för andra.

Livsnära smågrupper
Församlingen vill formera sig i smågrupper, där enskilda kristna kan få en nära gemenskap, praktisk hjälp och ett intensivt andligt utbyte. Detta mönster finns i det bibliska helhetstänkandet.

Behovsorienterad evangelisation
Evangelisation ska syfta till att möta aktuella frågor och behov i omgivningen på ett relevant sätt. Detta gäller speciellt de människor som vi redan har en relation till i vardagslivet och genom församlingens kontaktnät.

Kärleksfulla relationer
Kärlek önskar vi ska känneteckna vår församling. Kärleken i församlingen ska komma till uttryck i medlemmarnas sätt att umgås med varandra även utanför de officiella samlingarna.